W 2018 roku projekt jest realizowany w Szkole im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach
Zadanie realizowane jest pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”

W ramach zadania zakupiono: 53 pomoce dydaktyczne, w tym np. pojazd z napędem wodorowym, laptop i drukarkę.

Finansowo zadanie przedstawia się następująco:
Koszt całkowity: 29 877,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach 23 901,60 zł na podstawie umowy dotacji nr 345/18 z 28 czerwca 2018 r, udział środków Gminy Łopuszno 5975,40 zł