Ogłoszenie o DODATKOWEJ REKRUTACJI dzieci do projektu pt.: „Przedszkole moich marzeń” numer identyfikacyjny: RPSW.08.03.01-26-0009/18, złożonego w ramach Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r.


WÓJT GMINY ŁOPUSZNO serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Przedszkole moich marzeń”.


CELEM PROJEKTU JEST:
wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Łopuszno poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w istniejących OWP w Gnieździskach, Grabownicy i Łopusznie oraz organizację dodatkowych zajęć w tym wsparcie specjalistyczne w okresie od 01.09.2018r do 31.08.2019r.


PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:
• 3 oddziałów przedszkolnych w szkołach podległych Gminie Łopuszno.
• 47 dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Łopuszno, które będą tworzyć grupy przedszkolne dofinansowane z projektu.
• dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Łopuszno, które posiadają deficyty rozwoju mowy i wezmą udział w zajęciach logopedycznych – tworzących  grupy przedszkolne dofinansowane z projektu.


PROJEKT OBEJMUJE:
• Stworzenie warunków (adaptacja pomieszczeń/doposażenie) i dofinansowanie przez 12 miesięcy funkcjonowania 3 grup przedszkolnych w Łopusznie, Grabownicy i Gnieździskach , każda dla 25 dzieci w wieku 3-5 lat.
• Realizacja bezpłatnych, dodatkowych, grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku 3-5 lat z deficytami rozwoju mowy, tworzących  grupy przedszkolne dofinansowane z projektu.


ZAPEWNIAMY:
• Lepsze przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia.
• Kształtowanie kompetencji kluczowych.
• Profilaktykę i terapię zaburzeń, nieprawidłowości rozwoju mowy dziecka.


REKRUTACJA
W dniach od 04 września 2018 do 14 września 2018 r. prowadzona jest dodatkowa rekrutacja do grup przedszkolnych utworzonej w ramach projektu „Przedszkole moich marzeń”.
Rekrutacja skierowana jest do dzieci 3-5 letnich, które mieszkają na terenie gminy Łopuszno. Rekrutacja do projektu prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Dyrektorów Szkół.


INFORMACJE O PROJEKCIE:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie, tel. 41 3914020
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie, Filia w Grabownicy tel. 41 3914020
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, tel. 41 3916026.