Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków D.U. z 2018 r poz. 1152 oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia D.U. z 2017 r. poz. 2294. będzie do końca miesiąca lutego prowadzona profilaktycznie w dawkach spożywczych dezynfekcja sieci wodociągowych podchlorynem sodu.

Informacja dotyczy miejscowości zaopatrywanych z ujęć wody w Dobrzeszowie, Wielebnowie i Gnieździskach.