Sołectwa Ruda Zajączkowska oraz Czałczyn zakończyły realizację zadań w ramach konkursu ,,Program dla sołectw’’. W/w konkurs miał na celu m.in.rozwój, rewitalizację i promocję sołectw, ukazanie różnorodności podejmowanych w powiecie działań na rzecz promocji danego sołectwa, propagowanie wśród mieszkańców wsi tradycji oraz obyczajów ludowych dla przyszłych pokoleń. W ramach otrzymanej dotacji sołectwa Ruda Zajączkowska oraz Czałczyn zrealizowały następujące zadania:

1. ,,Zagospodarowanie infrastruktury towarzyszącej przy boisku wiejskim w Rudzie Zajączkowskiej’’. Zadanie polegało na ułożeniu kostką betonową wiaty posadowionej na dz. ewid. nr 150/1, obręb Ruda Zajączkowska. Przedmiotowe roboty zostały zakończone w dniu 17.10.2018 r. Projekt pozytywnie wpłynął na estetykę i komfort mieszkańców miejscowości Ruda Zajączkowska.


Zadanie sfinansowane przy pomocy środków z budżetu Powiatu Kieleckiego w ramach konkursu ,,Program dla sołectw’’


2. ,,Doposażenie świetlicy wiejskiej’’. W ramach zadania wyposażono kuchnie świetlicy wiejskiej w niezbędne akcesoria kuchenne. Przyznana dotacja dla sołectwa Czałczyn umożliwi integrację mieszkańców oraz przeprowadzenie spotkań integracyjnych, warsztatów oraz zajęć.


Zadanie sfinansowane przy pomocy środków z budżetu Powiatu Kieleckiego w ramach konkursu ,,Program dla sołectw’’