Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn.:

Zadanie Nr 1 - „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynku - siedziby Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w sezonie grzewczym 2017/2018"

Zadanie Nr 2 - „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynku - siedziby Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie Filia w Sarbicach Drugich w sezonie grzewczym 2017/2018"

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie, Dobrzeszów 70, 26-070 Łopuszno w kopercie z opisem: „Propozycja cenowa / ofertowa na zadanie pn.: „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w sezonie grzewczym 2017/2018" 
lub osobiście w gabinecie dyrektora.) 
    a) Ceny w niej podane muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
    b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

    1. Przedmiotem zamówienia jest: 
a) Wytwarzanie i dostawa energii cieplnej do wszystkich pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie, Dobrzeszów 70.
b) Wytwarzanie i dostawa energii cieplnej do wszystkich pomieszczeń w budynku Filii w Sarbicach Drugich, Sarbice Drugie 1. 
    2. Całodobowe wytwarzanie i dostarczanie ciepła do w/w budynków odbywać się będzie poprzez eksploatację pomieszczenia kotłowni wraz z urządzeniami, które stanowią własność Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie. 
    a) W kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie zabudowany jest kocioł stalowy wodny typu UKS o mocy 60 kW. Kubatura budynku wynosi ok. 3370 m3.
    b) W kotłowni budynku Filii w Sarbicach Drugich zabudowany jest kocioł stalowy wodny typu UKS o mocy 32 kW. Kubatura budynku wynosi ok. 1772 m3.
    3. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu odpowiedniej ilości opału o odpowiedniej jakości we własnym zakresie i na własny koszt w ilości zabezpieczającej ciągłą dostawę energii cieplnej oraz transportu przywiezionego opału do kotłowni lub miejsca składowania opału.
UWAGA! Stosowanym rodzajem paliwa jest węgiel orzech gat. I o kaloryczności minimum 28.000 kJ/kg;
    4. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób posiadającą wymagane uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami, zajmującą się eksploatacją, obsługą, konserwacją i remontami urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczej mocy kW zgodnej 
z przedmiotem zamówienia wraz z urządzeniami pomocniczymi z wymaganymi uprawnieniami;
    5. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżącą oraz okresową konserwację pieców, pomp, instalacji c.o. znajdujących się w pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeń kotłowni.
    6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów 
w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji kotłowni c.o. oraz instalacji grzewczych, przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, w tym przestrzegania obowiązujących norm czasu pracy osób pracujących przy obsłudze kotłowni.
    7. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego uprzątania żużlu na własny koszt i we własnym zakresie.
    8. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń kotłowni zapewniające ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną 
i bezpieczną eksploatację a w przypadku awarii spowodowanej z winy Wykonawcy usunięcie awarii na własny koszt.
    9. W okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych (chodników, jezdni, parkingów) i posypywanie piaskiem terenu wokół budynków i dróg dojazdowych.
    10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w pomieszczeniach  temperaturę nie mniejszą niż 20 st. C przez cały czas trwania okresu grzewczego.
    11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sposób eksploatacji, obsługę kotłowni i urządzeń c.o. przed jednostkami kontrolującymi. Wszelkie zalecenia pokontrolne wynikające z bieżącej pracy kotłowni wykonuje Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków.
    12. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i pomieszczenia kotłowni.
    13. Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji i zabezpieczenia urządzeń grzewczych po sezonie grzewczym.
    14. Po zakończeniu sezonu grzewczego Wykonawca na własny koszt dokona przeglądu istniejącej sieci c.o. w kotłowni oraz malowanie pomieszczeń kotłowni.
    15. Wykonawca ponosi koszty opłaty środowiskowej, opłaty za wodę i energię oraz koszty za awarie i naprawy. 

3. Wymagany termin realizacji umowy: od początku sezonu grzewczego 2017/2018 do zakończenia sezonu grzewczego 2017/2018. 

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
a)  cena  - 100%

5. Propozycja musi zawierać następujące dokumenty*:
    a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
    b) Wypełniony i zaparafowany wzór umowy,

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
    a) Wartość dostaw i usług określoną w oparciu o  przedmiot zamówienia,
    b) Obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową / ofertową należy złożyć w terminie do dnia 04.10.2017 r. do godziny 10:00 w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
Alicja Kuropatwa, tel. 41-3913633
fax 41-3913633;  e-mail: szkola138@wp.pl

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej / ofertowej wybrany wykonawca podpisze umowę w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.
Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur na:
Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 dla Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie, Dobrzeszów 70, 26-070 Łopuszno;

10. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy lub wzór umowy:
a) wzór umowyDokumentacja do pobrania: