Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkuje co najmniej jedna osoba, zobowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli natomiast lokal mieszkalny nie jest zamieszkany, a zameldowane są w nim osoby - konieczne jest złożenie tzw. deklaracji zerowej, czyli deklaracji w której liczba mieszkańców oraz wysokość opłaty zostanie określona jako "0".

Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Przesłanką do złożenia korekty deklaracji będą:

  • zmiana liczby osób zamieszkujących dana nieruchomość,
  • zmiana stawki opłaty uchwalonej przez Radę Gminy

W przypadku zbycia lub zamiany nieruchomości należy złożyć:

a) „zerową" korektę deklaracji na dotychczasowy adres zamieszkania wraz z uzasadnieniem (w polu C.3 w pkt. 20 oraz w polu D należy wpisać 0) ;

b) pierwszą deklarację na nowy adres zamieszkania

W przypadku nowo zamieszkałych nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W załączniku obowiązujący formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.