Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Gospodarczo-Inwestycyjny
Sprawa: Ustalenie i lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym


Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

- pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora, jeżeli nie jest on wnioskodawcą;
- dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej w odpowiedniej skali z oznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem;
mapa w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000, powinna obejmować teren, którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu (na które 
ta inwestycja będzie oddziaływać - dla nowej zabudowy, nie będącej inwestycją celu publicznego, jest to obszar o granicach w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniej niż 50 metrów; w przypadku braku mapy zasadniczej do wniosku należy dołączyć kopię mapy katastralnej;
- dodatkowe rysunki lub opis, uszczegóławiające określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów
projektowanych obiektów budowlanych;
- umowę gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu;
- inne (należy wypełnić w razie potrzeby)

Opłaty:

107 zł na podstawie załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o Opłacie Skarbowej Dz.U. Nr 225 poz. 1635 część I pkt. 8
17,- zł w przypadku pełnomocnictwa; 
nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego, a także takie dokumenty składane przez jednostki budżetowe;

Termin odpowiedzi:

do 60 dni 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce - w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno