Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Gospodarczo-Inwestycyjny

Sprawa: Ustalenie warunków zabudowy i zmiana sposobu użytkowania


Podstawa prawna:

art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016)

Wymagane dokumenty:

- pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora, jeżeli nie jest on wnioskodawcą;
- dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej w odpowiedniej skali z oznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem;
mapa w skali 1:500 lub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000, powinna obejmować teren, którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu (na które ta inwestycja będzie oddziaływać - dla nowej zabudowy, nie będącej inwestycją celu publicznego, jest to obszar o granicach w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniej niż 50 metrów; w przypadku braku mapy zasadniczej do wniosku należy dołączyć kopię mapy katastralnej;
- dodatkowe rysunki lub opis, uszczegóławiające określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych;
- umowę gwarantującą wykonanie uzbrojenia terenu;
- inne (należy wypełnić w razie potrzeby);

Opłaty:

107,- zł na podstawie załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o Opłacie Skarbowej Dz.U. Nr 225 poz. 1635 część I pkt. 8
15,- zł w przypadku pełnomocnictwa; nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki do podań 
w sprawach budownictwa mieszkaniowego, a także takie dokumenty składane przez jednostki budżetowe

Termin odpowiedzi:

do 60 dni

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce - w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno