Urząd Gminy w Łopusznie: Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty

Sprawa: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Podstawa prawna

 1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2016r. poz.487 z późn. zm.)
 2. Uchwała Rady Gminy w Łopusznie Nr XI/118/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 3. Uchwała Rady Gminy w Łopusznie Nr XXIII/201/2001 z dnia 14 listopada 2001 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 4. Uchwała Nr V/34/2003 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia   zasad usytuowania na terenie Gminy Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 5. Uchwała Nr IX/60/2007 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 20 września 2007 roku zmieniająca ustawę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 6. Uchwała Nr XV/94/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały, w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje Wójt Gminy Łopuszno po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie pisemnego wniosku (wniosek stanowi załącznik do niniejszej informacji.


Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% alkoholu

Sposób załatwienia:

 • Wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (wykaz załączników wymieniony jest w wniosku o wydanie zezwolenia) należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Łopusznie (ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno).
 • Pełną dokumentację przekazuje się następnie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która bada, czy lokalizacja proponowanego we wniosku punktu sprzedaży napojów alkoholowych jest zgodna z uchwałami Rady Gminy w Łopusznie, o których mowa w pkt 2-5 niniejszej informacji.
 • Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata w wysokości:

525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 15% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

(w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.)


Opłatę wnosi się na konto nr: 84 8499 0008 0000 0071 2000 0003 BS Łopuszno


II Wymagane wnioski

III Wymagane załączniki
informacja we wniosku;

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
  alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela , użytkownika , zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r., Nr 136  poz.914, z późn. zm).


IV Dokumenty do wglądu

V Opłaty
Przed wydaniem zezwolenia pobierana jest opłata w wysokości:
525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 15% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

(w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.)

Opłatę wnosi się na konto nr: 84 8499   0008   0000   0071   2000   0003 BS Łopuszno


VI Termin załatwienia sprawy
30 dni lub w sprawach wymagających dłuższych ustaleń - zgodnie z terminami w kpa