Gmina Łopuszno pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Koszt opracowania wynosi 24.600,00 zł, z czego 90% wynosi dofinansowanie z WFOŚiGW.

Gmina Łopuszno  wspólnie z firmą Wroconsult przystąpiła do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – dokumentu strategicznego wyznaczającego możliwości i sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy.

Dokument ten jest niezbędny do uzyskania dotacji z funduszy unijnych na realizację szeregu projektów inwestycyjnych, w tym m.in. związanych z:

  • termomodernizacją budynków publicznych i indywidualnych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej i prywatnych;
  • modernizacją infrastruktury wytwarzania i przesyłu ciepła i energii;
  • modernizacją i budową infrastruktury transportowej (drogi, ścieżki rowerowe, komunikacja zbiorowa).

 

Cel:  wsparcie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020 oraz jakości powietrza. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

 

Na potrzeby planu zostaje stworzona baza inwentaryzacji CO2, gazów i pyłów na terenie gminy. Obejmuje ona inwentaryzację emisji z budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, emisję pochodzącą z transportu, oraz przemysł i usługi.
Na podstawie analizy zebranych danych zostają zidentyfikowane obszary problemowe w gminie, oraz zostają zaproponowane działania krótko/średnio i długookresowe (na cały okres objęty planem), które mają się przyczynić do poprawy jakości powietrza. Zadania te są spójne z innymi strategicznymi dokumentami gminy takimi jak np. Wieloletni Plan Inwestycyjny, Strategie Rozwoju, itp.