Projekty współfinansowane w perspektywie 2014-2020


Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m2 / dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzysząca , projekt numer RPSW.04.03.00-26-0047/16

Kwota dofinansowania: 8 507 003,32

Kwota ogółem: 15 585 900,00

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 10 633 754,15

Przedmiotem projektu jest uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Łopuszno, w której funkcjonują obecnie 2 przeciążone, bez pozwoleń wodnoprawnych oczyszczalnie zbiorcze. Celem zadania jest zapewnienie zgodności z wymogami dyrektywy ściekowej ujęte w aglomeracji Łopuszno zatwierdzonej uchwałą sejmiku Województwa Nr XXVI/370/16, w KPOŚK, jego aktualizacjach oraz w Masterplanie. Projekt jest zgodny z celami szczegółowymi dla osi 4 RPOWŚ 2014-2020, szczególnie z celem szczegółowym jakim jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków, zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Celem bezpośrednim projektu jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.

Natomiast celem pośrednim jest uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy i zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, w tym nastąpi ochrona ujęcia wodnego Wielebnów, z którego zaopatrywane są wodociągi gminne.
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łopuszno, projekt numer RPSW.03.04.00-26-0025/18

Kwota dofinansowania: 3 026 439,10

Kwota ogółem: 3 560 516,59

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3 560 516,59

Głównym celem projektu była poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łopuszno. Projekt zakładał modernizację 1830 szt. opraw oświetleniowych oraz montaż 10 lamp OZE, systemów inteligentnego sterowania.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (zmniejszenie emisji m.in. pyłów PM10, PM2,5, CO2, CO, SO2).

2. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie opraw LED-owych przy zachowaniu właściwego natężenia oświetlenia drogowego.

3. Zniwelowania szkodliwego działania na środowisko naturalne starych wyeksploatowanych opraw m.in. sodowych.

4. Zmniejszone koszty związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego.

5. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy Łopuszno.

6. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno, projekt numer RPSW.03.01.00-26-0033/17

Kwota dofinansowania: 2 487 619,45

Kwota ogółem: 4 513 306,10

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 146 032,41

Przedmiotem projektu była dostawa i montaż nowych elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła na/w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, na gruncie na terenie gminy Łopuszno. Łączna ilość instalacji fotowoltaicznych to 227 sztuk. Łączna ilość instalacji kolektorów solarnych to 14 sztuk. Łączna ilość instalacji pomp ciepła to 83 sztuk.

Celem głównym i bezpośrednim projektu jest zwiększenie lokalnego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Cel ten jest zgodny z celami działania 3.1 RPOWŚ 2014-2020 tj. Zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim.
Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łopusznie, projekt numer RPSW.03.03.00-26-0001/17

Kwota dofinansowania: 886 937,62

Kwota ogółem: 967 097,82

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 962 597,82

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Łopuszno poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w

Łopusznie. Planowany zakres prac obejmował m.in:

• Modernizację instalacji CO wraz z wymianą źródła zasilania

• Wymianę istniejących opraw na oprawy w systemie LED, które zapewnią redukcję mocy źródła

Światła

• Montaż instalacji PV (OZE) do kompensacji zapotrzebowania na

energię elektryczną na potrzeby oświetlenia

• Docieplenie - podłogi na gruncie.

• Docieplenie- stropów.

• Docieplenie - ścian zewnętrznych.

• Wymianę drzwi i bram. • Wymianę okien.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

2. Zmniejszone koszty ogrzewania budynku Urzędu Gminy.

3. Zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury publicznej oraz bezpieczeństwa obywateli.

4. Propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska, kreowanie postaw ekologicznych.
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno , projekt numer RPSW.04.03.00-26-0046/16

Kwota dofinansowania: 6 110 264,59

Kwota ogółem: 11 761 523,01

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 7 901 470,62

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno w Gminie Łopuszno, celem zapewnienia zgodności z wymogami dyrektywy ściekowej uwzględnione w aglomeracji Łopuszno ujętej w KPOŚK, jego aktualizacjach oraz w Masterplanie. Kształt aktualnej aglomeracji określony jest w uchwale Sejmiku Województwa Nr XXVI/370/16 z dnia 26 września 2016r.Projekt jest zgodny z celami szczegółowymi dla osi 4 RPOWŚ 2014-2020, szczególnie z celem szczegółowym jakim jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków, zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Celem bezpośrednim projektu jest zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków. Natomiast celem pośrednim jest uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy i zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, w tym nastąpi ochrona ujęcia wodnego Wielebnów, z którego zaopatrywane są wodociągi gminne.
Rewitalizacja miejscowości Łopuszno, projekt numer RPSW.06.05.00-26-0043/17

Kwota dofinansowania: 4 038 028,60

Kwota ogółem: 9 022 919,68

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 6 212 298,24

Głównym celem projektu jest ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji miejscowości Łopuszno. Cele szczegółowe: (1) Poprawa warunków życia mieszkańców miasta poprzez zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji. (2) Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji. (3) Adaptacja zdegradowanych budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji gospodarczych i turystycznych. (4) Zwiększenie potencjału turystycznego miejscowości Łopuszno (5) Poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze rewitalizacji.