Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej


Wstęp

Urząd Miasta i Gminy Łopuszno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Gminy Łopuszno www.lopuszno.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: 413914001

Fax: 413821250
E-mail: gmina@lopuszno.pl

Adres korespondencyjny: ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno

Data publikacji strony internetowej: 17.04.2008

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2017

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,

część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

część dokumentów PDF, które są skanami dokumentów.Ułatwienia na stronie internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

wersja kontrastowa

możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

wykluczone pułapki klawiaturowe


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Daniel Walas
e-mail: daniel.walas@lopuszno.pl
Telefon: 413821243 


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno

Budynek urzędu nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy schodach zamontowana jest poręcz. Brak windy.

Przy budynku urzędu wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.