zdjecie na stronie o tytule: Gmina Łopuszno przystąpiła do sporządzenia Planu Ogólnego

Gmina Łopuszno wypełniając zapisy podjętej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego rozpoczęła kolejną fazę realizacji niniejszej uchwały. Od dnia 18 marca przez okres 30 dni będzie możliwość składania wniosków do projektu planu ogólnego. Składający wnioski/uwagi do projektu planu ogólnego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem wraz ze szczegółową informację dotyczącą dziełek ewidencyjnych.

Plan ogólny gminy jest obowiązkowym aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia zawarte w planach ogólnych są wiążące dla planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. To właśnie ten dokument określi przeznaczenie terenów.

W planie ogólnym każdy właściciel lub użytkownik wieczysty może wskazać, jakie przeznaczenie terenu jest dla niego obligatoryjne np.

 • teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
 • teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW),
 • teren usług handlu (UH),
 • teren usług turystyki (UT),
 • teren usług edukacji (UE),
 • teren produkcji przemysłowej (PP),
 • teren komunikacji drogowej publicznej (KD),
 • teren komunikacji pieszo-rowerowej (KP),
 • teren zabudowy związanej z rolnictwem (RZ)
 • teren lasu (L),
 • teren zieleni urządzonej (ZP),
 • teren ogrodów działkowych (ZD).

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w pokoju 202 Referatu Inwestycyjno – Budowlanego Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno lub telefonicznie pod numerem telefonu (41) 382-12-56.

Wnioski do projektu planu ogólnego składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. 2023 r. poz. 2509). Wzór ww. formularza jest dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego lub na stronie internetowej https://bip.lopuszno.pl/lista/planowanie-przestrze... lub Urzędzie Miasta i Gminy Łopuszno.

Zgodnie z art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. wnioski do projektu planu ogólnego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno lub pocztą na adres: 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, na adres: gmina@lopuszno.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /LOPUSZNO/skrytka (Adres ESP Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno na platformie EPUAP - https://epuap.gov.pl)