zdjecie na stronie o tytule: INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK OZNACZONYCH NR 123/8, 123/10, 123/12 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ŁOPUSZNO, JEDN. EWID. ŁOPUSZNO, OBJ. KW NR KI1W/00026400/8

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) , ogłasza wyniki:


Drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łopuszno


Dnia 21.08.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Łopuszno oznaczonych działkami nr 123/8 o powierzchni 0,3286 ha, nr 123/10 o pow. 0,2864 ha, nr 123/12 o pow. 0,3893 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KI1W/00026400/8 w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie.


  • Cena wywoławcza działki nr 123/8 wynosiła 130 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy pięćset złotych).
  • Cena wywoławcza działki nr 123/10 wynosiła 112 500,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset złotych).
  • Cena wywoławcza działki nr 123/12 wynosiła 155 700,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset złotych).
  • Wadium na zakup nieruchomości nr 123/10 wpłacił 1 oferent (oferta wspólna).
  • Do II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 123/10 została dopuszczony 1 oferent (oferta wspólna).
  • II Przetarg na sprzedaż działki nr 123/10 zakończył się wynikiem pozytywnym.
  • Najwyższa osiągnięta cena sprzedaży działki nr 123/10 wynosiła: 113 625,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych).
  • Nabywcami nieruchomości gruntowej nr 123/10 zostali Pan Dariusz Ślęzak i Pan Grzegorz Jankowski (współwłasność).
  • II Przetarg na działki nr 123/8 oraz 123/12 zakończył się wynikiem negatywnym.