Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz uchwałą Nr XLII / 359 / 2022 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2022 roku, poz. 4148)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOPUSZNO

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łopuszno w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) z zakresów:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3) ochrony i promocji zdrowia.

Pełna treść w załączeniu