Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 41f pkt 3, art. 41e ust. 1 i 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), jak również § 2 ust. 2 lit. c) oraz § 3 i § 4 uchwały Nr XXIII / 205 / 2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno w dniu 27 lipca 2023 r. poprzez opublikowanie stosownego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łopuszno i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno oraz umieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2023 – 2026.

W ogłoszonym naborze w wymaganym terminie do dnia 28 sierpnia 2023 r. cztery organizacje prawidłowo pod względem formalnym rekomendowały poniższych kandydatów spełniających wymogi stawiane wobec członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie, a mianowicie:

a) Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna” z siedzibą w Łopusznie rekomendowało kandydaturę Pani Haliny Sochackiej;

b) Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy ''ZRYW 2021'' z siedzibą w Łopusznie rekomendowało kandydaturę Pana Pawła Doroszko;

c) Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Łopuszańskiej z siedzibą w Łopusznie rekomendowało kandydaturę Pana Tomasza Kowalczyka;

d) Stowarzyszenie „Nasze Łopuszno” z siedzibą w Łopusznie rekomendowało kandydaturę Pana Grzegorza Janiszewskiego.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 lit. c) w związku z § 4 uchwały Nr XXIII / 205 / 2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 6 września 2023 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno odbyło się zebranie przedstawicieli organizacji działających w obszarze działalności pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Łopuszno będących kandydatami na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2023 – 2026.

Biorąc za podstawę § 4 ust. 1 i 2 przywołanej powyżej uchwały Nr XXIII / 205 / 2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 lutego 2017 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spośród zgłoszonych kandydatur uczestnicy zebrania wybrali poprzez głosowanie jawne przeprowadzone odrębnie na każdego z kandydatów na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023:

1) Panią Halinę Sochacką reprezentującą Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”z siedzibą w Łopusznie otrzymała 4 spośród 4 możliwych głosów(wybrana jednogłośnie);

2) Pana Pawła Doroszko reprezentującego Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy ''ZRYW 2021'' z siedzibą w Łopusznie otrzymał 4 spośród 4 możliwych głosów (wybrany jednogłośnie);

3) Pana Tomasza Kowalczyka reprezentującego Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Łopuszańskiej z siedzibą w Łopusznie otrzymał 4 spośród 4 możliwych głosów (wybrany jednogłośnie);

4) Pana Grzegorza Janiszewskiego reprezentującego Stowarzyszenie „Nasze Łopuszno” z siedzibą w Łopusznie otrzymał 4 spośród 4 możliwych głosów(wybrany jednogłośnie).

W odniesieniu do powyżej określonej procedury:

1) Pani Halina Sochacka reprezentująca Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”z siedzibą w Łopusznie;

2) Pan Paweł Doroszko reprezentujący Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy ''ZRYW 2021'' z siedzibą w Łopusznie;

3) Pan Tomasz Kowalczyk reprezentujący Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Łopuszańskiej z siedzibą w Łopusznie;

4) Pan Grzegorz Janiszewski reprezentujący Stowarzyszenie „Nasze Łopuszno” z siedzibą w Łopusznie;

powołani zostaną w stosownym zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2023 – 2026.