Stosownie do treści art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) w związku z § 5 uchwały Nr XXXVIII / 232 / 2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Łopusznie w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) na rok 2024 prowadzone były w oparciu o zarządzenie Nr 70 / 2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Konsultacje przeprowadzane zostały w terminie od dnia 23 sierpnia 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. (decydowała data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno) poprzez złożenie na piśmie lub przekazanie elektronicznie opinii / uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, którego wzór wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Łopusznie w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 znajdował się w udostępnianych załącznikach Nr 1 i 2 do przywołanego zarządzenia Nr 70 / 2023 Burmistrza Miasta i Gminy Łopuszno z dnia 23 sierpnia 2023 r., w wybrany sposób spośród sprecyzowanych w ogłoszeniu o konsultacjach:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e – mail na adres: gmina@lopuszno.pl;

2) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Urząd Miasta i Gminy Łopuszno,ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno;

3) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12,26 – 070 Łopuszno w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przeprowadzanych konsultacjach społecznych wraz z wymaganymi załącznikami zostały opublikowane:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łopuszno pod następującym linkiem:

https://bip.lopuszno.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-lopusznie-w-sprawie-uchwalenia-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-lopuszno-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2024#cnt,

b) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno pod adresem następującym linkiem:

https://www.lopuszno.pl/aktualnosci/2023/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-rady-miejskiej-w-lopusznie-w-sprawie-uchwalenia-rocznego-programu-wspolpracy-gminy-lopuszno-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2024,

c) oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12.

W okresie przeprowadzonych konsultacji tj. od dnia 23 sierpnia 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. – w odniesieniu do konsultowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Łopusznie w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) na rok 2024organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego nie zgłosiły jakichkolwiek opinii / uwag.

W związku z brakiem opinii / uwag do konsultowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Łopusznie w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) na rok 2024 zostanie on w konsultowanej formie przedłożony pod obrady Rady Miejskiej w Łopusznie celem podjęcia stosownej uchwały.