Stosownie do art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) opracowane zostaje sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022
, wynikające z uchwały Nr XXXIII / 283 / 2021 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 grudnia 2021 roku, poz. 3880).

Pełna treść w załączeniu