Urząd Miasta i Gminy w Łopusznie ogłasza IV przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łopuszno.

1.Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w obrębie Łopuszno, oznaczone działkami:

- Nr 123/8 o powierzchni 0,3286 ha – klasa użytku RIVb, KI1W/00026400/8. Cena wywoławcza wynosi 161 500 ,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). Wadium w kwocie 16 150 ,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

- Nr 123/12 o pow. 0,3893 ha – klasa użytku RIVb, KI1W/00026400/8. Cena wywoławcza wynosi 170 000,00zł(słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium w kwocie 17 000,00zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

2.Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się 19 lutego 2024 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12.

3.Gmina Łopuszno nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości opisane są jako „tereny potencjalnego rozwoju przemysłowego”.

4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium ustalonego na poziomie 10% ceny wywoławczej
na konto 57 8499 0008 0000 0071 2000 0004 w BS Łopuszno do dnia 16 lutego 2024 roku - włącznie.

5.Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie będzie pozytywne, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

7. Z uwagi na charakter nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.).

8.W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponosić koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9.Niniejsze ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łopuszno, u sołtysa sołectwa Łopuszno oraz na stronie internetowej Gminy Łopuszno.

10.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),

11.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, pokój 110 lub telefonicznie pod numerem 41-380 55 24.