zdjecie na stronie o tytule: Urząd Miasta i Gminy w Łopusznie ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łopuszno

1.Przedmiotem przetargu jest nieruchomości położona w miejscowości Michala Góra obręb /0023/ Marianów, oznaczonej działką:

- Nr 359/2 o powierzchni 2,8500 ha – klasa użytku RIVb, RV, RVI KI1W/00032503/5. Cena wywoławcza wynosi
146 500,00zł(słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych). Wadium w kwocie 14 650,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)

2.Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się 26 czerwca 2023 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12.

3.Gmina Łopuszno nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość opisana jest jako „tereny proponowane do rozwoju rekreacji i turystyki”.

4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium ustalonego na poziomie 10% ceny wywoławczej na konto 57 8499 0008 0000 0071 2000 0004 w BS Łopuszno do dnia 22 czerwca 2023 roku - włącznie- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.

5.Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie będzie pozytywne, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

7. Z uwagi na charakter nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.)

8.W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponosić koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9.Niniejsze ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, u sołtysa sołectwa Marianów oraz na stronie internetowej Gminy Łopuszno.

10.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

11.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno,
ul. Konecka 12, pokój 110 lub telefonicznie pod numerem 41- 380- 55- 24 .