1.Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w obrębie Marianów, oznaczone działkami:

- Nr 184/1 o powierzchni 0,9800 ha – klasa użytku ŁIV, RIVb, RV, KI1W/000288850/1. Cena wywoławcza wynosi
32 000,00zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych). Wadium w kwocie 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

- Nr 185/1 o pow. 0,1700 ha – klasa użytku RV, KI1W/00028850/1. Cena wywoławcza wynosi 7 000,00zł(słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium w kwocie 700,00zł (słownie: siedemset złotych).

- Nr 373/2 o pow. 0,2400 ha – klasa użytku ŁIV, RIVb, RV, KI1W/00028850/1. Cena wywoławcza wynosi
8 000,00zł(słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium w kwocie 800,00zł (słownie: osiemset złotych).

2.Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się 28 listopada 2023 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12.

3.Gmina Łopuszno nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości o numerze ewidencyjnym 184/1 oraz 185/1 opisane są jako „obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej podlegające ochronie- chronione przed zmianą sposobu użytkowania”. Nieruchomość gruntowa o numerze ewidencyjnym 373/2 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego opisana jest jako „obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej nie podlegający ochronie”.

4.Nieruchomość o numerze ewidencyjnym 184/1 jest obciążona ciężarem służebności osobistej polegającej na prawie przechodu, przejazdu i przegonu.

5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium ustalonego na poziomie 10% ceny wywoławczej
na konto 57 8499 0008 0000 0071 2000 0004 w BS Łopuszno do dnia 24 listopad 2023 roku - włącznie.

6.Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie będzie pozytywne, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7.Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

8. Z uwagi na charakter nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 z późn. zm.).

9.W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponosić koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

10.Niniejsze ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łopuszno, u sołtysa sołectwa Marianów oraz na stronie internetowej Gminy Łopuszno.

11.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),

12.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, pokój 110 lub telefonicznie pod numerem 41-380 55 24.