zdjecie na stronie o tytule: Konsultacje społeczne – STRATEGIA PONADLOKALNA Z PROGNOZĄ

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin: Chęciny, Łopuszno, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 14 maja 2024r. do dnia 21 czerwca 2024r.

Wypełniony formularz konsultacyjny będzie można składać drogą elektroniczną na adres: patrycja.jas@lopuszno.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Łopusznie ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Łopusznie.

Niniejsze zaproszenie stanowi element konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin: Chęciny, Łopuszno, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.

Pełna treść wraz z załącznikami dostępna w BIP pod adresem: https://bip.lopuszno.pl/konsultacje-spoleczne-stra...