zdjecie na stronie o tytule: Ogłoszenie z dnia 09.07.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno biorąc za podstawę treść art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 19a ust. 1, 3 – 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 571 ze zm.) w związku ze złożeniem w dniu 9 lipca 2024 roku przez: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Józefianki” w Józefinie z siedzibą: Józefina 76, 26 – 070 Łopuszno oferty na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pod tytułem: „Pielęgnowanie tradycji dożynkowych przez KGiGW w Józefinie” z proponowanym terminem realizacji:
od dnia 01.08.2024 r. do dnia 20.10.2024 r. niniejszym w załączeniu zamieszcza treść złożonej oferty. Każdy, może zgłosić uwagi dotyczące udostępnionej oferty, w terminie 7 dni liczonych od dnia jej zamieszczenia do publicznej wiadomości, w wybrany sposób spośród wskazanych poniżej:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e – mail Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno na adres: gmina@lopuszno.pl

2) lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Urząd Miasta i Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno

3) lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Łopuszno

z dopiskiem: „Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w 2024 r. w trybie pozakonkursowym przez: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Józefianki” w Józefinie”.