zdjecie na stronie o tytule: Gmina Łopuszno otrzymała prestiżowy „Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022”

Z radością pragniemy poinformować, że w ramach rozstrzygnięcia V edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Gmina Łopuszno znalazła się w gronie podmiotów uhonorowanych prestiżowym „Certyfikatem Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022” w kategorii: Społecznie Odpowiedzialny Samorząd.

Kapituła Konkursowa doceniła bezpośrednie działania gminne sukcesywnie zmierzające do wspierania rozwoju ekonomii społecznej, stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz zlecanie zadań publicznych i aktywizowanie społeczności lokalnej.

Warto podkreślić, że gmina Łopuszno podejmuje wieloaspektowe działania / inicjatywy / inwestycje zmierzające do szeroko pojmowanej integracji rodzinnej i wielopokoleniowej, propagując jednocześnie aktywność rodzin, dzieci, młodzieży
i seniorów. Zapewnia dostępność placówek samorządowych oraz wykorzystuje środki zewnętrzne w zakresie realizacji programów wspierających działania w obszarze prorodzinnym i prosenioralnym. Władze samorządowe gminy Łopuszno starają się wzmacniać i rozwijać politykę rodzinną i senioralną, wykraczając swoim zasięgiem działalności poza teren naszej Małej Ojczyzny.

Przykładowo w okresie: listopad 2019 r. – październik 2020 r. na terenie gminy Łopuszno realizowany był projekt pn. „FABRYKA MŁODOŚCI”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie. Wartość dofinansowania pozyskanego na szeroko pojmowaną aktywizację łopuszańskich seniorów wyniosła blisko 400 tys. zł. Celem projektu było zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 60 + z terenu gminy Łopuszno poprzez utworzenie dwóch klubów seniora w Eustachowie i Gnieździskach. Wśród działań – w ramach projektu skierowanych – do uczestników wystąpiły: indywidualne wsparcie z zakresu porad psychologicznych, dietetycznych i coacha, również programy edukacyjno – warsztatowe służące aktywizacji osób starszych.

Nadto, na terenie gminy Łopuszno realizowany był w latach 2018 – 2020 projekt pn.: „Liderzy Kooperacjiw 4 etapach (kamieniach milowych) w ramach środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Co istotne, w gminie Łopuszno utworzono 3 świetlice środowiskowe: w Snochowicach, Czałczynie i Lasocinie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ 2014-2020) przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, od 4 do 16 roku życia, zamieszkujących na terenie gminy Łopuszno, którzy pochodzą z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świetlice środowiskowe to kuźnia talentów. Podopieczni placówek czują się tam jak w drugim domu. Chętnie uczestniczą w konkursach i przeglądach – gminnych, powiatowych – odnosząc w nich sukcesy.

Władze samorządowe gminy Łopuszno ściśle współpracują również z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Rada Gminy w Łopusznie nieprzerwanie od 2019 roku podejmuje uchwały w sprawie wdrożenia rocznych Programów Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami podejmującymi aktywność pro publico bono, zaś Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie gminy Łopuszno w danym roku.