Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz wspólnie z reprezentacją Gminy Łopuszno, w skład której weszli: Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Łopusznie Krzysztof Błachucki oraz Kazimierz Bernat, radna Rady Gminy w Łopusznie Barbara Fras, Sekretarz Gminy Łopuszno Małgorzata Barcicka, dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie oraz gminnych jednostek organizacyjnych 21 listopada 2022 r. podczas uroczystej gali Świętokrzyskiej Ekonomii Społecznej zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odebrała z rąk wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka i Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik przyznany przez Kapitułę Konkursową dla Gminy Łopuszno prestiżowy tytuł „Lidera Ekonomii Społecznej 2022” w kategorii „Samorząd Prospołeczny do 20 tysięcy mieszkańców”. Nasz Samorząd zajął 1. miejsce w Województwie Świętokrzyskim m.in. za sukcesywnie podejmowane wieloaspektowe inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej służące drugiemu człowiekowi, szeroką współpracę z podmiotami w sferze pożytku publicznego, utworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych, wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz przepiękne propagowanie idei ekonomii społecznej i integrowanie środowiska łopuszańskiego. Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz odbierając zaszczytne wyróżnienie zadedykowała uzyskany tytuł wspaniałym Mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, którą jest Gmina Łopuszno.

Gmina Łopuszno na przestrzeni lat podejmuje wieloaspektowe działania / inicjatywy / inwestycje zmierzające do szeroko pojmowanej integracji rodzinnej i wielopokoleniowej, propagując jednocześnie aktywność rodzin, dzieci, młodzieży i seniorów, zapewniając dostępność placówek samorządowych oraz wykorzystując środki zewnętrzne w zakresie realizacji programów wspierających działania w obszarze prorodzinnym i prosenioralnym. Władze samorządowe Gminy Łopuszno starają się sukcesywnie wzmacniać i rozwijać politykę rodzinną i senioralną wykraczając swoim zasięgiem działalności poza teren naszej
Małej Ojczyzny
.

Warto podkreślić, że Gmina Łopuszno posiada ministerialny „Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022” w kategorii: Społecznie Odpowiedzialny Samorząd, nadany w ramach tegorocznego rozstrzygnięcia V edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Władze samorządowe Gminy Łopuszno pragną przekazać wyrazy najwyższego uznania i szczególne podziękowania Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za doskonałą współpracę i możliwość realizowania z wykorzystaniem pozyskanych dofinansowań doniosłych inwestycji służących całej społeczności lokalnej Gminy Łopuszno.

Warto przypomnieć, że w okresie listopad 2019 r. – październik 2020 r. na terenie Gminy Łopuszno realizowany był projekt pn. „FABRYKA MŁODOŚCI”. Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Realizatorem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie. Wartość dofinansowania to blisko 400 tys. złotych na realizację zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych i wsparcia integracyjnego na rzecz osób w wieku emerytalnym dla uczestników przywołanego projektu.

Na terenie Gminy Łopuszno realizowany był projekt pn.: „Liderzy Kooperacji” od dnia 1 kwietnia 2018 roku w 4 etapach (kamieniach milowych) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020.

Władze samorządowe Gminy Łopuszno ściśle sukcesywnie współpracują od 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w oparciu o art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.),

czego efektem jest podejmowanie uchwał Rady Gminy w Łopusznie w sprawie uchwalenia rocznych Programów Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na dany rok, w oparciu o które następnie Wójt Gminy Łopuszno jako organ wykonawczy ogłasza corocznie otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego umożliwiając w ten sposób wszystkim podmiotom działającym w obszarze pro publico bono realizację pięknych inicjatyw projektowych dedykowanych różnym grupom społecznym z terenu naszej Gminy.

W Gminie Łopuszno utworzono 3 świetlice środowiskowe, a mianowicie: w Snochowicach, Czałczynie i Lasocinie – projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, od 4 do 16 roku życia, zamieszkujących na terenie gminy Łopuszno, którzy pochodzą z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gmina Łopuszno pozyskała w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2019 dofinansowanie na utworzenie klubu seniora w miejscowości Piotrowiec. Całkowita wartość brutto inwestycji to blisko 200 tys. złotych. W ramach projektu pomieszczenia znajdujące się w świetlicy wiejskiej zostały zaadaptowane, a następnie wyposażone w niezbędny sprzęt.

Nadto, w 2019 r. zostały pozyskane środki finansowe w wysokości 400 tys. złotych na utworzenie dwóch klubów seniora na terenie Gminy Łopuszno tj. w: Eustachowie i Gnieździskach. W ramach projektu zorganizowanych zostało 12 bezpłatnych wyjazdów do teatru i kina, w tym 2 wyjazdy do Warszawy, odbył się również cykl bezpłatnych warsztatów dla seniorów.

Gmina Łopuszno realizując postępowania o udzielenie zamówień publicznych stosuje każdorazowo aspekty / klauzule społeczne. W przedmiotowych zamówieniach występuje możliwość uwzględnienia aspektów społecznych polegających na zastosowaniu,
jako jednego z kryteriów oceny ofert deklaracji wykonawców o zagwarantowaniu udziału w realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych w nadzorze i osób bezrobotnych przy realizowanej inwestycji.

Damian Rozmus