Urząd Gminy w Łopusznie przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).
Zgodnie z art. 10 ust. 2 .ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art.5 ust. 1- podlega karze grzywny.
Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Jeden rachunek nie załatwia sprawy.
Jeżeli właściciel nie będzie mógł udowodnić, że wywoził ścieki ze swojej posesji regularnie, to za sam brak rachunków może zostać ukarany.
Pamiętaj! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kary.
Kto może wywozić ścieki?


Wykaz firm które mogą odbierać ścieki z terenie Gminy Łopuszno:PHU DEXTUR Marek Dudek, Lesica 68, 26-065 Piekoszów,
kontakt: 796 088 410 lub 781 365 771


MD Trans Usługi Transportowe i Wywóz Nieczystości, ul. 1905 Roku 37, 25-802 Kielce,
kontakt: 722 315 777

AVILOG Polska Sp. z o.o., ul. Sosnowa 3 lok. 5, 05-400 Otwock, kontakt: 22/779 62 19

WC Serwis, sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, kontakt: 32/278 45 31


Samorządowy Zakład Gospodarki komunalnej w Łopusznie, kontakt: 41/39-14-273