Stosownie do treści art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.)
w związku z § 5 uchwały Nr XXXVIII / 232 / 2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej powyżej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Łopuszno, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Łopusznie w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Szczegóły dotyczące procesu konsultacji zawarte zostały w treści zarządzenia Nr 74 / 2022 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 15 września 2022 r.

Zachęcam do aktywnego włączenia się w proces przygotowania dokumentu określającego w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jej terenie oraz na rzecz jej mieszkańców.

Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od dnia 15.09.2022 r. do dnia10.10.2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łopusznie) poprzez złożenie na piśmie lub przekazanie elektronicznie opinii / uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, którego wzór wraz z projektem uchwały Rady Gminy w Łopusznie w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 znajduje się w udostępnianych poniżej załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 74 / 2022 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 15 września 2022 r., w wybrany sposób spośród wskazanych poniżej:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e – mail na adres: gmina@lopuszno.pl;

2) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Urząd Gminy w Łopusznie,ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno;

3) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12,26 – 070 Łopuszno w godzinach pracy Urzędu.


Łączę wyrazy najwyższego szacunku

/-/ Irena Marcisz

Wójt Gminy Łopuszno