Szanowni mieszkańcy Gminy Łopuszno !

Biorąc za podstawę treść art. 30 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), § 6 uchwały Nr XXXVI / 315 / 2022 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 17 lutego 2022 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 lutego 2022 roku, poz. 769) w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Łopuszno konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Łopuszno oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr V / 42 / 2019 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łopuszno (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r., poz. 1562) jako Wójt Gminy Łopuszno w drodze zarządzenia Nr 15 / 2022 z dnia 8 marca 2022 roku zarządziłam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych obwodów konsultacyjnych – sołectw Gminy Łopuszno, których przedmiotem jest wniosek o nadanie statusu miasta miejscowości Łopuszno.

Terytorialny zasięg konsultacji obejmuje wszystkie sołectwa w Gminie Łopuszno, określone w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVI / 315 / 2022 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Łopuszno konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Łopuszno.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone z poszanowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z występującymi zakażeniami wirusem SARS – CoV – 2 w następujący sposób:
1)    komisje powołane przez Wójta Gminy Łopuszno udadzą się w dniach od 14 marca 2022 roku do 19 marca 2022 roku do poszczególnych sołectw na zebrania konsultacyjne według harmonogramu stanowiącego załącznik Nr 1 do przywołanego zarządzenia Wójta Gminy Łopuszno Nr 15 / 2022 z dnia 8 marca 2022 roku.  Podczas zebrań mieszkańcy w formie pisemnej określą swoje stanowisko wobec wniosku wpisując sformułowanie:
a) „TAK” – jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Łopuszno
b) „NIE” – jestem przeciwny nadaniu statusu miasta miejscowości Łopuszno
c) lub „0” – wstrzymuję się od głosu
składając osobiście podpis na liście konsultacyjnym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI / 315 / 2022 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Łopuszno konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Łopuszno;
2)    tożsamość pełnoletnich mieszkańców Gminy Łopuszno ustalana będzie na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego potwierdzenie tożsamości mieszkańca,
3)    po złożeniu podpisów przez wszystkich uczestniczących w zebraniu konsultacyjnym mieszkańców danego sołectwa komisja sporządzi protokół według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15 / 2022,
4)    protokoły z przeprowadzonych konsultacji ze wszystkich obwodów konsultacyjnych – sołectw komisje przekażą pełnomocnikowi Wójta Gminy Łopuszno do spraw konsultacji dotyczących wniosku o nadania statusu miasta miejscowości Łopuszno celem sporządzenia protokołu końcowego zawierającego zbiorcze wyniki przeprowadzonych konsultacji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15 / 2022;
5)    Wójt Gminy Łopuszno na podstawie protokołu końcowego ogłosi na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łopusznie i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łopuszno  zbiorcze wyniki przeprowadzonych konsultacji we wszystkich obwodach konsultacyjnych – sołectwach Gminy Łopuszno w terminie do 3 dni liczonych od dnia ich zakończenia w ostatnim obwodzie konsultacyjnym.
Do przeprowadzenia konsultacji społecznych w poszczególnych obwodach konsultacyjnych – sołectwach powołane zostały przeze mnie trzyosobowe komisje, w skład których wejdą:
1) radny Rady Gminy w Łopusznie;
2) sołtys danego sołectwa Gminy Łopuszno lub przedstawiciel Rady Sołeckiej danego sołectwa Gminy Łopuszno;
3) pełnomocnik Wójta Gminy Łopuszno do spraw konsultacji dotyczących wniosku o nadania statusu miasta miejscowości Łopuszno.
Drodzy mieszkańcy Naszej Małej Ojczyzny, pragnę serdecznie zachęcić do aktywnego wzięcia udziału w procesie konsultacji społecznych, które będą miały na celu przekazanie mieszkańcom Gminy Łopuszno szczegółowych informacji dotyczących uwarunkowań formalno – prawnych oraz wskazania ewentualnych zmian, mających wpływ na sferę społeczną i gospodarczą. Proszę o zapoznanie się z poniższymi zestawieniami, w których przedstawione zostają Państwu argumenty i uwarunkowania przemawiające za tym, aby nadać miejscowości Łopuszno status miasta, jak również korzyści wynikające wprost z nadania statusu miasta dla miejscowości Łopuszno.
Argumenty i uwarunkowania przemawiające za tym,
aby nadać miejscowości Łopuszno status miasta1.    rozwinięta sieć wodociągowa i kanalizacyjna, z uwzględnieniem funkcjonującej oczyszczalni ścieków,
2.    selektywna zbiórka odpadów;
3.    układ urbanistyczny;
4.    zwarta zabudowa typu miejskiego;
5.    asfaltowa nawierzchnia ulic;
6.    kanalizacja burzowa;
7.    rozbudowane chodniki;
8.    zmodernizowane oświetlenie uliczne;
9.    jednoznacznie wykształcone centrum (rynek łopuszański);
10.    brak zabudowy typu zagrodowego w wyodrębnionym centrum;
11.     lokalizacja w miejscowości instytucji miastotwórczych (Urząd Gminy,  Szkoła Podstawowa, Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna, Kościół Parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, apteki, banki, poczta, działalność licznych organizacji pozarządowych podejmujących działalność pożytku publicznego, w tym Gminnej Orkiestry Dętej);
12.    odpowiednia liczba mieszkańców (około 1500), z czego 2/3 utrzymuje się z działalności pozarolniczej.
Korzyści wynikające z nadania statusu miasta dla Łopuszna1.    perspektywa możliwości korzystania ze środków zewnętrznych ukierunkowanych na rozwój miast;
2.    zachowanie dotychczasowej możliwości aplikowania o fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
3.    wzrost konkurencyjności inwestycyjnej wśród gmin;
4.    poprawa sytuacji na rynku pracy;
5.    zwiększenie możliwości promocyjnych miasta Łopuszno w obrębie województwa i kraju;
6.    utrzymanie dotychczasowych przywilejów, jakie dawała wieś:
a) wysokość podatków i opłat lokalnych nie zmieni się automatycznie ze względu na zmianę statusu. Opłaty te w drodze uchwały ustala Rada Gminy / Miasta zgodnie z corocznym obwieszczeniem Ministra Finansów.
Wysokość podatku rolnego ustala się w oparciu o średnią cenę skupu żyta, podobnie jak podatek leśny, który uzależniony jest od średniej ceny sprzedaży drewna na podstawie komunikatu Prezesa GUS,
b) dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych pozostaną bez zmian,
c) brak zakazu hodowli zwierząt,
d) zachowanie 10 % dodatku wiejskiego dla nauczycieli (art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela t.j. Dz. U. z 2021 r.. poz. 1762 „nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców,                    przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr;
7.    uzyskanie praw miejskich przez Łopuszno nie ma wpływu na wzrost administracji  (liczbę etatów) oraz na wzrost wynagrodzeń Wójta i pracowników Urzędu Gminy. Nie ma również potrzeby wymiany wydanych dowodów osobistych i innych dokumentów. Jedyny koszt zmiany statusu miasta to zmiana szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Mieszkańcy nie poniosą absolutnie żadnych wydatków z tego tytułu !Miasto i Gmina Łopuszno = intensywne perspektywy dalszego wieloaspektowego rozwoju całej Gminy Łopuszno i nobilitacja dokonań wszelkich pokoleńŁączę wyrazy szacunku
WÓJT GMINY
/-/ mgr Irena Marcisz