Wójt Gminy Łopuszno biorąc za podstawę treść art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 19a ust. 1, 3 – 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.) w związku ze złożeniem w dniu 14 czerwca 2022 roku przez: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznie z siedzibą: ul. Strażacka 4, 26 – 070 Łopuszno oferty na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pod tytułem: „Muzyczne spotkania z tradycją członków Orkiestry Dętej w Łopusznie” z proponowanym terminem realizacji: od dnia 01.08.2022 r. do dnia 15.10.2022 r. niniejszym w załączeniu zamieszcza treść złożonej oferty.
Każdy, może zgłosić uwagi dotyczące udostępnionej oferty
, w terminie 7 dni liczonych od dnia jej zamieszczenia do publicznej wiadomości, w wybrany sposób spośród wskazanych poniżej:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e – mail Urzędu Gminy w Łopusznie na adres: gmina@lopuszno.pl

2) lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Urząd Gminy w Łopusznie,ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno

3) lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12,26 – 070 Łopuszno w godzinach pracy Urzędu Gminy w Łopusznie

z dopiskiem: „Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w 2022 r. w trybie pozakonkursowym przez: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Łopusznie”.

WÓJT GMINY

/-/ mgr Irena Marcisz