Od 8 grudnia 2021 r. od godz. 12.00 do 20 stycznia 2022 r. do godz. 12.00. odbywa się rekrutacja do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Istnieje możliwość otrzymania 18.500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty