Zapraszamy do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Krasocin, Łopuszno, Słupia Konecka.

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza od dnia 23 czerwca 2022 do dnia 7 lipca 2022r.

Uwagi można składać w formie papierowej na sekretariatach poszczególnych Urzędów Gmin

lub wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden z wymienionych adresów: anna@slupiakonecka.pl, patrycja.jas@lopuszno.pl, bartlomiej.robak@krasocin.com.pl, biuro@graczkowskidotacje.pl

Niniejsze zaproszenie stanowi II etap konsultacji „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin Krasocin, Łopuszno, Słupia Konecka”. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zaprezentowane w formie Raportu wraz z adnotacją o ich rozpatrzeniu.