Poniżej publikujemy Decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: PSZ.V.9421.312.2020 z dnia 20.10.2020 dotyczącą czasowego zawieszenia działalności w:

a) środowiskowych domach samopomocy;

b) dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior + oraz innych placówkach dla seniorów;

c) warsztatach terapii zajęciowej.