Starostwo Powiatowe w Kielcach realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020; Oś Priorytetowa 9: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych pod nazwą „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 - działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii”. Działania projektowe, obejmują jednostki z terenu powiatu kieleckiego w tym również z Gminy ŁopusznoW ramach otrzymanego wsparcia Gmina Łopuszno otrzymuje środki ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania COVID - 19, które sukcesywnie są przekazywane dla podmiotów wspieranych w ramach projektu. Projekt obejmować będzie zaopatrzenie w materiały ochrony osobistej m.in. maseczki, kombinezony, przyłbice, rękawiczki, ochraniacze na obuwie, gogle ochronne, produkty do dezynfekcji. Okres realizacji projektu określony został do 31 grudnia 2020 r.