Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), ogłasza wyniki:


Pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łopuszno


Dnia 14.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Łopuszno oznaczonej działką nr 409/6 o powierzchni 0,1032, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KI1W/00026412/5 w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie
• Wadium na zakup nieruchomości wpłaciło 6 oferentów.
• Do przetargu dopuszczono 6 oferentów.
• Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)
• Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
• Najwyższa osiągnięta cena sprzedaży wynosiła: 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)
• Nabywcą ww. nieruchomości została Pani Iwona Rydz.