Informacja z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie w roku szkolnym 2019/2020 w formie biletów miesięcznych”

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2018.1986 z późniejszymi zmianami) poniżej zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 22.05.2019 r. o godz. 14:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 400.179,87 zł netto, 432.194,26 zł brutto

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z podaniem ceny oferty oraz okresu czasu podstawienia pojazdu zastępczego -serwis

Nr oferty

Firma (nazwa) lub

nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Serwis – czas podstawienia pojazdu zastępczego

1

„MARCO POLO”

Usługi Transportowe – Przewóz Osób

Marek Miśta

26-070 Łopuszno, ul. Żwirowa 7

Miesięcznie - 112,20 zł

Całość za rok szkolny 2019/2020 – 390.456,00 zł

10 minut

2

SPEEDLINES

Jarosław Jaworski

Lesica 11, 26-065 Piekoszów

Miesięcznie - 122,40 zł

Całość za rok szkolny 2019/2020 – 425.952,00 zł

Wykonawca nie wskazał w ofercie czasu podstawienia pojazdu zastępczego. Zgodnie z zapisami SIWZ przyjęto maksymalny czas od 21 do 25 minut


UWAGA!

Zamawiający przypomina o konieczności złożenia przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.zslopuszno.pl oraz www.lopuszno.pl informacji z otwarcia ofert, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – załącznik Nr 4 do SIWZ.