W dniu 3 grudnia 2019 roku nastąpiło uroczyste zakończenie budowy biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków w Eustachowie o przepustowości 600 m 3 / dobę, stanowiącej najdroższą, największą i najdłużej wyczekiwaną inwestycję zrealizowaną dotychczas przez Gminę Łopuszno, zmierzającą do uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w trosce o ochronę środowiska naturalnego.

Koszt budowy oczyszczalni wyniósł blisko 16 milionów złotych, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” Oś Priorytetowa 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 stanowiło ponad 8,5 miliona złotych.

W ramach kompleksowej infrastruktury związanej z realizacją zadania inwestycyjnego powstały nowoczesne obiekty technologiczne, do których zaliczyć można: reaktor biologiczny, budynek techniczno – socjalny, wiatę osadu, stację zlewczą, kratę koszową i sitopiaskownik. Utworzone zostały wszystkie sieci międzyobiektowe, droga dojazdowa do oczyszczalni wraz z placem manewrowym oraz parkingami, zaś całość terenu została ogrodzona. Oczyszczalnia będzie obsługiwała obszar aglomeracji Łopuszno, który jest równolegle kanalizowany.

W historycznym dla Gminy Łopuszno dniu udział wzięli: Pan Marek Jońca i Pan Mariusz Gosek – Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pan Sebastian Kozieł – inspektor nadzoru inwestorskiego jako przedstawiciel firmy Eko Invest, Pan Marian Adamczyk, Pan Damian Adamczyk i Pan Grzegorz Nowak – wykonawcy inwestycji będący przedstawicielami konsorcjum ADMA ze Staszowa, radni Rady Gminy Łopuszno, sołtysi z terenu Gminy Łopuszno, jak również wdzięczni Mieszkańcy Gminy Łopuszno. Wójtowi Gminy Łopuszno Pani Irenie Marcisz towarzyszyli również kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, w tym kierownik Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie Pan Jacek Palacz, któremu powierzone zostanie zarządzanie nowopowstałym obiektem.

Reprezentując Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Jońca i Pan Mariusz Gosek zaakcentowali zgodnie, że kolejna oczyszczalnia ścieków w województwie świętokrzyskim wpisuje się na listę ważnych inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego i wód gruntowych, podkreślając, że wyeliminuje ona z pełnym przekonaniem przestarzałe obiekty, które są nieefektywne.

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz w imieniu Społeczności Gminy Łopuszno wyraziła okolicznościowe słowa uznania i wdzięczności wobec wszystkich Osób zaangażowanych w bezcenne wsparcie realizacji doniosłego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m 3/dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”. Podkreśliła, że w przygotowanie strategicznej inwestycji, o której Mieszkańcy Gminy marzyli od lat, włożony został ogromny wkład pracy. Budowa oczyszczalni ścieków stanowi krok milowy w świetlaną przyszłość, pozwalający zadbać o środowisko naturalne i poprawę komfortu życia Mieszkańców Małej Ojczyzny jaką jest Gmina Łopuszno.

W załączeniu udostępniona zostaje fotogaleria z przebiegu uroczystości.

Opracowali: Patrycja Jas oraz Damian Rozmus

Baza zdjęć: Urząd Gminy w Łopusznie