Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie serdecznie zachęcają do zaprezentowania własnej twórczości literackiej poprzez wzięcie udziału w konkursie literackim dla dzieci i młodzieży w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Zasadniczymi celami konkursu jest:

a) zachęcenie do pisania i prezentacji własnej twórczości literackiej,

b) poszukiwanie nowych talentów twórczości literackiej,

c) rozbudzenie i promowanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej,

d) doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich.

Jeden autor może nadesłać maksymalnie dwa utwory o tematyce dowolnej w kategorii utwór „prozatorski” (opowiadanie, bajka, dramat, kartka z pamiętnika)lub „poezja”. Utwory prozatorskie nie mogą przekraczać 5 stron maszynopisu.Utwór należy opatrzyć danymi o autorze (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, a także nazwę i adres szkoły w przypadku uczniów) oraz oświadczeniem o treści: ,,Oświadczam,że jestem autorką / autorem utworu nadesłanego na konkurs. Utwór nie był wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach’’.

Prace należy złożyć w formie wydruku lub na nośniku cyfrowym dodatkowo wraz z danymi i oświadczeniem w terminie do 21 maja 2021 roku  na adres: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Włoszczowska 3, 26 – 070 Łopuszno.

Nagrodzona i wyróżniona praca zostanie przesłana przez organizatorów na XXV Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu dostępne są w udostępnianym poniżej regulaminie, na stronie internetowej GBP w Łopusznie pod następującym linkiem: https://www.gbplopuszno.pl/index.php/186-aktualnosci/665-konkurs-literacki-dla-dzieci-i-mlodziezy oraz drogą e – mailową na adres: bibl.lopuszno@wp.pl lub pod numerem telefonu: 41) 391 41 38.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !