Konsultacje społeczne projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej powyżej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Łopuszno do udziału w konsultacjach projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Zachęcam do aktywnego włączenia się w proces przygotowania dokumentu określającego w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jej terenie oraz na rzecz jej mieszkańców.

Konsultacje będą odbywały się w terminie od dnia 13.10.2020 r. do dnia13.11.2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łopusznie w godzinach pracy) poprzez złożenie na piśmie lub przekazanie elektronicznie opinii / uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, którego wzór wraz z projektem uchwały Rady Gminy w Łopusznie w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 znajduje się w udostępnianych poniżej załącznikach, w wybrany sposób spośród wskazanych poniżej:

a) w formie elektronicznej na pośrednictwem poczty e – mail na adres: gmina@lopuszno.pl;

b) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Urząd Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno;

c) bezpośrednio: poprzez złożenie formularza konsultacyjnego do skrzynki podawczej umiejscowionej przy Urzędzie Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno.

Łączę wyrazy szacunku

Irena Marcisz

Wójt Gminy Łopuszno