Dyrektor Żłobka Gminnego w Łopusznie ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w wymiarze 1/2 etatu

Wymagania stawiane kandydatom:
Niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.


1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

3. znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, rachunkowości, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych

4. spełnienie jednego z poniższych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończone: średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

- posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
5. bardzo dobra znajomość programu PŁATNIK oraz programów księgowych.

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

Zakres wykonywanych zadań:

- prowadzenie rachunkowości jednostki,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych:

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

- dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, wskazanie sposobu ujęcia dokumentów w księgach rachunkowych.

- monitorowanie poziomu i prawidłowości wykonania budżetu, sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych

- sprawowanie nadzoru nad realizacją planu finansowego z zachowaniem zasad obowiązujących w przepisach oraz opracowanie projektu budżetu w ceku zapewnienia środków finansowych na realizację zadań w kolejnym roku budżetowym

- prowadzenie rozliczeń pracowników w zakresie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych związanych z zatrudnieniem i sporządzanie sprawozdań statystycznych w tym zakresie, prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

Wymagane dokumenty:

●CV

●list motywacyjny

●oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

●kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

●oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

●oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

Na zgłoszenie oczekujemy w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 r.
Żłobek Gminny w Łopusznie
ul. Konecka 12A
26-070 Łopuszno
tel. 601-229-463