W dniu 15 lutego 2021 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się na zaproszenie Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pana Marka Jońcy, spotkanie przedstawicieli samorządów oraz inwestora tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Podczas narady przeprowadzonej z udziałem: Senatora RP Pana Krzysztofa Słonia, Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz, Wójta Gminy Strawczyn Pana Tadeusza Tkaczyka i Wójta Gminy Piekoszów Pana Zbigniewa Piątka omówiony został stan przygotowań do uruchomienia inwestycji pod nazwą: „budowa zbiornika retencyjnego na rzece Łososinie”.

Budowa zbiornika „Wierna Rzeka” wpisana jest na listę priorytetową Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej i miałaby zostać zrealizowana na rzece Łososinie, stanowiącej lewy dopływ Nidy. Zbiornik zaplanowano jako 72 – hektarowe lustro wodne, z pojemnością około 1 mln metrów sześciennych wody i głębokością 1,5 m. Utworzenie zbiornika wodnego, mogłoby zabezpieczyć mieszkańców gmin: Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn przed skutkami ewentualnej suszy. Poza funkcją zabezpieczenia retencyjnego, mógłby on pełnić również rolę zbiornika przeciwpowodziowego, a także niewątpliwej atrakcji turystycznej.

Ponad 50 hektarów na budowę zbiornika przekazałaby Gmina Łopuszno, 8 hektarów Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, a pozostałe grunty Gminy: Piekoszów i Strawczyn. Należy podkreślić, że Rada Gminy w Łopusznie w tejże kwestii wyraziła już zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa stosowną uchwałą Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 września 2012 r.

Podczas przeprowadzonej dyskusji Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Jońca wskazał, że inwestycja została ujęta zarówno w dokumentach zaakceptowanych przez Komisję Europejską, jak i przyjętych przez Radę Ministrów. Podkreślił, że liczy na pilne rozwiązanie problemów i dalsze wspólne podejmowanie partnerskich decyzji, które pozwolą przybliżyć realizację tak ważnego dla mieszkańców zadania inwestycyjnego.

Poniedziałkowe spotkanie poświęcone zostało m.in. informacji o rozpatrzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska tzw. decyzji środowiskowej, wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dokument został uchylony, na co wpłynęły protesty i odwołania, kierowane przez organizacje ekologiczne. Obecnie Regionalna Dyrekcja rozpatruje uwagi GDOŚ.

Jak wyjaśnił Pan Henryk Kaczmarski – Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przytoczona sytuacja powoduje, że konieczne będzie przeprowadzenie nowych badań, obejmujących nie tylko tereny przyszłego zbiornika, ale i obszar położony niżej oraz utworzenie nowego „Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko”.

Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz kieruje słowa najwyższego uznania i serdeczne podziękowania w imieniu wdzięcznych mieszkańców Gminy Łopuszno wobec Senatora RP Szanownego Pana Krzysztofa Słonia za rzetelne podejście i pełne determinacji zaangażowanie w skomplikowany proces mający na cele wypracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy wyczekiwanej od lat inwestycji mającej charakter przede wszystkim retencjonowania wody i przeciwdziałania suszom. W realizacji inwestycji dostrzec można realne szanse na dalszy wieloaspektowy rozwój Gminy Łopuszno oraz poprawę jakości życia okolicznych mieszkańców poprzez utworzenie wokół zbiornika infrastruktury o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym.

O dalszych postępach w przedmiotowej sprawie będziemy Państwa na bieżąco informować.