Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach otrzymał rekomendację na realizację dwóch konkursowych projektów w 2021 roku. Projekt „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” został najlepiej oceniony przez komisję oceny projektów. Serdecznie zapraszamy do udziału osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.

Projekt pn. „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę”

Uczestnikami projektu będzie 160 osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają:

 • z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wraz z obligatoryjnym Indywidualnym Planem Działań oraz ze zwrotem kosztów dojazdu na wizyty;
 • z prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy.

Rekrutacja do I tury uczestników projektu od 04.01.2021r. do 28.02.2021r. lub do osiągnięcia grupy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 1.442.253,60 zł.

Osoba do kontaktu: Koordynator projektu – Pani Dominika Rutkowska-Pyk tel. 41/367-11-81

Projekt pn. „Zatrudnienie kierunkiem dla Ciebie”

Grupę docelową będzie stanowiło 130 osób bezrobotnych:

 • powyżej 29 roku życia, w szczególności:
 • co najmniej 30 % uczestników projektu będą stanowiły osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie
  po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19
  .

– osoby po 50 roku życia;⎯ kobiety;⎯ osoby;

⎯ z niepełnosprawnością; ⎯ osoby długotrwale bezrobotne;⎯ osoby z niskimi kwalifikacjami;

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29. roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

Zadania planowane do realizacji:

a) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działań;

b) staże na okres 6 miesięcy;

c) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;

d) szkolenia / kursy:

 • kurs „operator koparko – ładowarki”;
 • kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona;
 • kurs „specjalista ds. finansowo – kadrowych”.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 r. – 28.02.2023 r.

Wartość całkowita projektu: 2.526.373,61 zł.

Osoba do kontaktu: Koordynator projektu – Pani Marzena Skwirowska tel. 41/367-16-12

Serdecznie zapraszamy do udziału !