Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/221/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od 1 stycznia 2021r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • 15,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady kompostowane są w kompostowniku przydomowym.
  • 20,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
  • 60,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie:

  • za I kwartał w terminie do 30 marca każdego roku,
  • za II kwartał w terminie do 30 czerwca każdego roku,
  • za III kwartał w terminie do 30 września każdego roku,
  • za IV kwartał w terminie do 30 grudnia każdego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Gminy Łopuszno:

37 8499 0008 0000 0071 2000 0073