I. Informacje ogólne
1. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 41 f pkt 3, art. 41 e ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), jak również § 2 ust. 2 lit. c) oraz § 3 i § 4 uchwały Nr XXIII / 205 / 2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Wójt Gminy Łopuszno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023.
2. Udział w pracach Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniach Rady Pożytku nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
II. Wymagania stawiane kandydatom
W skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), które spełniają łącznie następujące kryteria:
1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2. posiadają kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie.
III. Zadania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym Wójta Gminy Łopuszno w sferze działalności pożytku publicznego. Szczegółowe zadania Rady Pożytku określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).
IV. Wybór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023
Stosownie do treści art. 41 f, art. 41 e ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz § 2 – § 4 uchwały  Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego powoływana jest stosownym zarządzeniem Wójta Gminy Łopuszno w składzie 8 osób, w tym: 2 przedstawicieli Wójta Gminy Łopuszno, 2 przedstawicieli Rady Gminy w Łopusznie oraz 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Łopuszno.
Przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spośród zgłoszonych kandydatów uczestnicy zebrania wybiorą poprzez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów.
W skład Rady Pożytku wejdzie 4 przedstawicieli organizacji, którzy uzyskają największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez kandydatów przy obsadzie ostatniego wolnego miejsca w Radzie Pożytku, o wyborze zdecyduje ponowne głosowanie tylko na tych kandydatów.
V. Miejsce i sposób dokonania zgłoszeń kandydatów
Zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023 dokonane wyłącznie na udostępnionym formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji / podmiotów zgłaszających) w zamkniętej kopercie należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany adres:  

Urząd Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno, pokój Nr 5 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łopusznie) z opisem: „Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie”.


W pierwotnym naborze kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023 w zakreślonym terminie tj. do dnia 24 lipca 2020 r. trzy organizacje rekomendowały swoich reprezentantów i zgłoszenia te pozostają nadal skutecznie złożone (bez konieczności ponownego ich składania w uzupełniającym naborze).
Do udzielania szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie upoważniony zostaje pracownik Urzędu Gminy w Łopusznie Pan Damian Rozmus (tel. 41 382 12 52, adres e – mail: damian.rozmus@lopuszno.pl).