Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 41f pkt 3, art. 41e ust. 1 i 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), jak również § 2 ust. 2 lit. c) oraz § 3 i § 4 uchwały Nr XXIII / 205 / 2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Wójt Gminy Łopuszno w dniach: 9 lipca 2020 r. i 30 lipca 2020 r. poprzez opublikowanie stosownych ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łopuszno i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łopusznie oraz umieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łopusznie zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023 .

W podstawowym naborze w wymaganym terminie do dnia 24 lipca 2020 r. trzy organizacje prawidłowo pod względem formalnym rekomendowały poniższe kandydatki spełniające wymogi stawiane wobec członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie, a mianowicie:

a) Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna” z siedzibą w Łopusznie rekomendowało kandydaturę Pani Haliny Sochackiej, zamieszkałej w Łopusznie;

b) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” z siedzibą w Lasocinie rekomendowało kandydaturę Pani Anny Młynarskiej, zamieszkałej w Lasocinie;

c) Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Lasocinie rekomendowało kandydaturę Pani Marii Krajewskiej, zamieszkałej w Lasocinie.

W uzupełniającym naborze w wymaganym terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r.:

a) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Łopusznie prawidłowo pod względem formalnym rekomendowało kandydaturę Pani Barbary Chudej, zamieszkałej w Łopusznie, spełniającej wymogi stawiane wobec członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie;

b) Stowarzyszenie „ŁOPUSZNO ACTIVE TEAM” z siedzibą w Łopusznie nieprawidłowo pod względem formalnym rekomendowało swojego reprezentanta.

Stosownie do treści § 3 ust. 1 lit. c) w związku z § 4 uchwały Nr XXIII / 205 / 2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 8 września 2020 roku o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie odbyło się zebranie przedstawicieli organizacji działających w obszarze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Łopuszno będących kandydatami na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023.

Biorąc za podstawę § 4 ust. 1 i 2 przywołanej powyżej uchwały Nr XXIII / 205 / 2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 15 lutego 2017 r. przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powołanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spośród zgłoszonych kandydatur uczestnicy zebrania wybrali poprzez głosowanie jawne przeprowadzone odrębnie na każdą z kandydatek na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023:

1) Pani Barbara Chuda reprezentująca Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Łopusznie otrzymała 4 spośród 4 możliwych głosów(wybrana jednogłośnie);

2) Pani Maria Krajewska reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Lasocinie otrzymała 4 spośród 4 możliwych głosów (wybrana jednogłośnie);

3) Pani Anna Młynarska reprezentująca Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” z siedzibą w Lasocinie otrzymała 4 spośród 4 możliwych głosów (wybrana jednogłośnie);

4) Pani Halina Sochacka reprezentująca Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”z siedzibą w Łopusznie otrzymała 4 spośród 4 możliwych głosów(wybrana jednogłośnie).

W odniesieniu do powyżej określonej procedury:

1) Pani Barbara Chuda reprezentująca Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Łopusznie;

2) Pani Maria Krajewska reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Lasocinie;

3) Pani Anna Młynarska reprezentująca Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” z siedzibą w Lasocinie;

4) Pani Halina Sochacka reprezentująca Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna” z siedzibą w Łopusznie

powołane zostaną w stosownym zarządzeniu Wójta Gminy Łopuszno do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łopusznie na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023 .