Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Łopuszno w dniu 11 lutego 2021 roku zaprosił organizacje pozarządowe lub inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łopuszno w 2021 roku w trybie ww. ustawy poprzez opublikowanie stosownego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łopuszno i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łopusznie oraz wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łopusznie.

Komisja konkursowa oceniać będzie pod względem formalnym i merytorycznym oraz opiniować oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łopuszno w 2021 roku, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz sporządzi i przedstawi Wójtowi Gminy Łopuszno protokół z prac komisji wraz z propozycją wyboru oferty lub ofert i proponowaną kwotą przyznania dotacji na realizację zadania lub zadań publicznych.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej dokonane wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do udostępnionego w dniu 11 lutego 2021 roku ogłoszenia Wójta Gminy Łopuszno (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji / podmiotów zgłaszających) w zamkniętej kopercie należało dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany adres: Urząd Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, 26 – 070 Łopuszno, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2021 roku (decydowała data wpływu do Urzędu Gminy w Łopusznie) z opisem: „Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łopuszno w 2021 roku”.

W wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty, w tym jedna spełniająca wymogi formalne wynikające z treści ogłoszenia udostępnionego w dniu 11 lutego 2021 roku. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” z siedzibą w Lasocinie prawidłowo rekomendowało kandydaturę Pana Mariusza Brelskiego, który spełnia wymagania stawiane wobec kandydatów na członków przywołanej komisji.