Ogłoszenie Wójta Gminy Łopuszno w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łopuszno w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXV / 204 / 2020 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Łopuszno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2020 roku, poz. 4374) Wójt Gminy Łopuszno ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Łopuszno w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) z zakresów:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3) ochrony i promocji zdrowia.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączeniu