We wrześniu bieżącego roku zostały zakończone zadanie polegające na konserwacji urządzeń melioracji wodnych - szczegółowych (rowów melioracyjnych) na ternie Gminy Łopuszno. Przedmiotowe prace zostały zrealizowane dzięki otrzymanej dotacji przez Powiat Kielecki w łącznej kwocie 5.000,00 zł. W ramach przyznanej dotacji wykonano1000 mb konserwacji rowu melioracyjnego nr R-1, RB-1, RB-2 w miejscowości Snochowice. Zakres wykonanych prac polegał na mechanicznym odmuleniu dna rowu, profilowaniu, wykaszaniu
i odkrzaczaniu skarp oraz poboczy. Koszt wykonanych prac wyniósł 5.000,00 zł.