W dniu 27 listopada 2019 roku w Gminnym Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowymodbyło się uroczyste posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno III kadencji, w którym uczestniczyli radni wybrani w dniu 28 października 2019 roku, Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz oraz opiekunowie: p. Danuta Młynarska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie, p. Aneta Błaszczyk – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie, jak również p. Damian Rozmus, który jako przedstawiciel Urzędu Gminy w Łopusznie współpracuje z młodzieżowymi radnymi.

Głównym celem posiedzenia przeprowadzonego w atmosferze konstruktywnego dialogu było wypracowanie pomysłów, które urealnią aktywny udział przedstawicieli młodego pokolenia w procesie budowania demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa, co przyczyni się do wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród Mieszkańców Gminy Łopuszno. Wśród propozycji młodzieżowych radnych zwrócono szczególną uwagę na działania proekologiczne, prospołeczne i prozdrowotne, które wespół zapewnią integrację środowisk młodzieżowych, dając młodym wpływ na kształt otaczającego ich świata, a przede wszystkim zapewnią udział w procesie decydowania o sprawach związanych z młodzieżą na terenie Gminy Łopuszno.

Podczas spotkania głos zabrała Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz gratulując nowowybranym młodzieżowym radnym zdobycia zaufania społeczności szkolnej.Wyrażając słowa uznania skierowała wzruszający przekaz do młodych, akcentując, że jako osoby wartościowe i kreatywne stanowią o doskonałej przyszłości Naszej Ojczyzny,jaką jest Gmina Łopuszno. Zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby młodzi samorządowcy mieli zapewnione realne perspektywy wyrażania własnych poglądów.

Zwieńczeniem posiedzenia był wybór zaszczytnego Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy składającego się z Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących, na podstawie § 7 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII / 314 / 2018 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 16 października 2018 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 października2018 roku pod poz. 3676) zmieniającej uchwałę Nr XXV / 225 / 2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno.

Zgodnie z uchwałą Nr I / 1 / 2019 Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno w wyniku głosowania przeprowadzonego wśród radnych Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno została wybrana radna Bogumiła Krzyżyk reprezentująca Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, natomiast wobec postanowień uchwały Nr I / 2 / 2019 Młodzieżowej Rady Gminy Łopuszno Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: radna Julia Świercz (Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie) oraz radny Piotr Kolasa (Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach). Nowowybrani przewodniczący wchodzący w skład Prezydium zadeklarowali aktywną współpracę z organami Gminy tj.: Wójtem Gminy oraz Radą Gminy zmierzającą do wdrażania innowacyjnych pomysłów młodego pokolenia.

Reasumując posiedzenie Wójt Gminy Łopuszno p. Irena Marcisz pogratulowała predestynowania do pełnienia wzorca altruizmu i człowieczeństwa zapewniając, że zawsze będzie doceniała i wspierała młodych Mieszkańców – kwiat piękna i nadziei na świetlaną przyszłość Gminy Łopuszno.

Informacje o działaniach wdrażanych do realizacji przez młodzieżowych radnych Gminy Łopuszno będą na bieżąco udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Gminy Łopuszno, jak również na profilach społecznościowych prowadzonych przez młodzieżowych radnych.


Opracował: Damian Rozmus

Baza zdjęć: Młodzieżowa Rada Gminy Łopuszno