11 sierpnia 2020 r.

Szkoła Podstawowa Gnieździska,
im. Stefana Żeromskiego
w Gnieździskach
Gnieździska 85
26-070 ŁopusznoZAPYTANIE OFERTOWE


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach w roku szkolnym 2020/2021” Przedmiotem zamówienia jest: 
  1. Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach w roku szkolnym 2020/2021.
  2. Przewoźnik będzie prowadził dowóz uczniów 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem:
   • sobót (chyba, że w sobotę będzie odbywać się odpracowywanie zajęć),
   • dni ustawowo wolnych od pracy,
   • przerw świątecznych i ferii zimowych,
   • innych dni, w których odwołane będą zajęcia szkolne, zgodnie z harmonogramem oraz szczegółowymi rozkładami jazdy ustalonymi przez Zamawiającego oraz dni, gdy nie jest możliwa realizacja umowy z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) oraz w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania.
  3. Dzienny przebieg na trasach – 102,5 km.
  4. Do wykonania dowozów potrzebne są dwa autobusy o liczbie miejsc siedzących zgodnie z ilością uczniów przewożonych na danej trasie plus miejsce dla opiekuna.
  5. Dowozy i odwozy uczniów będą się odbywały na poniższych trasach:
    • Trasa nr l – Gnieździska – Kopaniny – Wrzosówka – Gnieździska (10 – 12 uczniów); 11,5 km x 3 kursy dziennie = 34,5 km.
    • Trasa nr 2 – Gnieździska – Ruda Zajączkowska – Młynki – Wierna Rzeka – Gnieździska (46 uczniów); 11,5 km x 1 kurs dziennie = 11,5 km.
    • Trasa nr 3 – Gnieździska – Fanisławice – Fanisławiczki – Wesoła – Gnieździska (43 uczniów); 15 km x 1 kurs dziennie = 15 km.
    • Trasa nr 4 – Gnieździska – Wierna Rzeka – Młynki – Ruda Zajączkowska – Fanisławiczki – Fanisławice – Gnieździska (46 uczniów); 20 km x 1 kurs dziennie = 20 km
    • Trasa nr 5 – Gnieździska – Wierna Rzeka – Młynki – Wesoła – Ruda Zajączkowska – Fanisławiczki – Fanisławice –Gnieździska (46 uczniów); 21,5 km x 1 kurs dziennie = 21,5 km.
  6. Wykaz liczby uczniów i miejscowości objętych dowozem w roku szkolnym 2020/2021

   Miejscowość SP kl. I-VIII Oddz. przed. 6l Oddz. przed. 5l RAZEM
   Fanisławice 24 2 26
   Fanisławice - Przymiarki 3 3
   Fanisławiczki 12 1 13
   Kopaniny 7 1 8
   Młynki 3 1 4
   Ruda Zajączkowska 18 2 1 21
   Ruda Zajączkowska (przy drodze) 6 2 1 9
   Wesoła 1 1
   Wierna Rzeka 11 1 12
   Wrzosówka 2 2 4
   Razem 87 11 3 101

  7. Autobusy wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne okresowe badania techniczne potwierdzające sprawność techniczną pojazdów, nie powinny być wyprodukowane przed rokiem 2003.
  8. W przypadku awarii autobusu prowadzącego dowóz Przewoźnik ma obowiązek w ciągu maksymalnie 15 minut podstawić sprawny autobus zastępczy (Przewoźnik musi dysponować dodatkowymi autobusami w rejonie dowozu, które w każdej chwili może wykorzystać jako zastępcze), nie dopuszcza się sytuacji, w których uczniowie na jednej trasie z powodu awarii autobusu będą oczekiwać na autobus z drugiej trasy, tak długo, aż wykona on dowóz na swojej trasie i dopiero przyjedzie po oczekujących.
  9. Wszyscy przewożeni uczniowie obowiązkowo muszą mieć zabezpieczone miejsca siedzące w autobusach. Zamawiający zapewnia opiekę nad dziećmi za pośrednictwem opiekunów posiadających przeszkolenie w czasie dowozu i odwozu na poszczególnych trasach.
  10. Przewoźnik we własnym zakresie współpracuje z zakładami odpowiedzialnymi za utrzymanie przejezdności dróg na trasach dowozu (zwłaszcza w okresie zimowym) .
  11. Przewoźnik ma możliwość i obowiązek sprawdzenia długości tras podanych punkcie 5 ewentualne uwagi czy zastrzeżenia Przewoźnik może zgłaszać do Zamawiającego do czasu złożenia oferty.
  12. Roszczenia i wnioski składane w kwestii długości tras po wyborze oferty nie będą uwzględniane.
  13. Przewoźnik zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych własnych i odpowiadających wymogom określonym w ustawie o transporcie. Dowozy i odwozy uczniów muszą być realizowane pojazdami oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  14. Usługi objęte zapytaniem mają być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r, poz. 58 ze zm.) i ustawy o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 1990 z późn. zm.), przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.
  15. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów.
  16. Przewoźnik będzie informowany o planowanych zmianach, co najmniej 5 dni przed ich zaistnieniem. W dniach innych niż dni nauki szkolnej – rekolekcje, odpracowywania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp., których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego – według rozkładu okazjonalnego, uzgodnionego z Zamawiającym.
  17. Wymaga się, aby wszystkim przewożonym uczniom zapewniono miejsca siedzące. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej.
  18. Wielkości grup dzieci jednocześnie przewożonych oraz długości tras należy przyjąć w ramach własnego wyliczenia wartości usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  19. Ilość uczniów dowożonych z poszczególnych w/w miejscowości może ulegać zmianie w okresie semestralnym i rocznym.
  20. Rozkłady jazdy oraz przystanki będą dokładnie ustalone z Przewoźnikiem.
  21. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
  22. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Przewoźnika.
  23. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Przewoźnika podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
  24. W przypadku awarii autobusu na trasie przejazdu niezwłocznie (nie dłużej jednak niż w ciągu 15 minut) Przewoźnik zapewni autobus zastępczy na własny koszt.
  25. Przewoźnik będzie dyspozycyjny w przypadku losowych zmian czasowych godzin dowozu i odwożenia uczniów ze szkoły.
  26. Szczegółowy harmonogram, zawierający godziny odjazdów i przyjazdów oraz przystanków Zamawiający dostarczy Przewoźnikowi zgodnie z organizacją pracy szkoły po ostatecznym przyjęciu planu lekcji oraz zweryfikowaniu ilości dzieci dowożonych i odwożonych z poszczególnych miejscowości.
  27. Zaleca się Przewoźnikom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Przewoźników ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
  28. Przewoźnik jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł.
  29. Przewoźnik jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Przewoźnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
  30. Przewoźnik posiada uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów tj.: licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1907 ze zm.).
  31. Przewoźnik dysponuje pojazdami, którymi będzie realizował zamówienie dopuszczonymi do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 tekst jednolity poz. 1137 ze zm.) o liczbie miejsc siedzących nie mniejszej niż ilość dzieci przewożonych na danej trasie oraz miejsce dla opiekuna.
  32. Przewoźnik dysponuje osobami, posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami oraz do przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 155); oraz staż pracy w charakterze kierowcy nie krótszy niż 5 lat.
  33. Przewoźnik w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie potwierdza wykonywanie należycie co najmniej 2 usług o podobnym charakterze.
  34. Przewoźnik jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  35. Jeżeli okaże się, że Przewoźnik, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
 2. Termin realizacji zamówienia: dowóz uczniów wraz z opiekunami odbywać się będzie w miesiącach wrzesień – czerwiec w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 (01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.).
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach, Gnieździska 85, 26 – 070 Łopuszno w godzinach: 8 00 – 1300 ; do dnia 19.08.2020 roku do godziny 1200. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
 4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100 %.
 5. Warunki płatności: Płatności będą realizowane na podstawie faktur VAT w okresach miesięcznych w terminie 14 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Trela – 600151511, e-mail: zs.gniezdziska@wp.pl
 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 8. Treść oferty powinna zawierać co najmniej:
  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
  2. Informacja o autobusach – załącznik nr 2 i 2a,
  3. Wykaz usług za okres 3 lat – załącznik nr 3,
  4. Wykaz osób uprawnionych do kierowania pojazdami – załącznik nr 4,
  5. Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 5,
  6. KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ RODO – Załącznik nr 6.
 9. Wykaz załączników do Zapytania Ofertowego:
  1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 i 2a – informacja o autobusach
  3. Załącznik nr 3 – wykaz usług za okres 3 lat
  4. Załącznik nr 4 – wykaz osób uprawnionych do kierowania pojazdami
  5. 10. Załącznik nr 5 – wzór umowy 
  6. 11. Załącznik nr 6 – oświadczenie RODO

Małgorzata Trela
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego
Gnieździskach