Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. (wzór oświadczenie do pobrania na dole strony)

W oświadczeniu podaje się wartość sprzedaży napojów alkoholowych:

  • zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo
  • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
  • o zawartości powyżej 18% alkoholu

Złożone oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym.

W zależności od tego, czy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła ustalone przepisami progi, sprzedawcy wnoszą opłatę podstawową lub podwyższoną.

Opłata podstawowa, pobierana gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim progu ustawowego, wynosi dla napojów alkoholowych:

  • zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł
  • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 525,00 zł
  • o zawartości powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2 100,00 zł

Jeśli sprzedaż przekroczy ustawowy próg, pobierana jest opłata podwyższona. Wynosi ona dla napojów alkoholowych:

  • zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwa, przy wartości sprzedaży powyżej 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów
  • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przy wartości sprzedaży do 37 500,00 zł – 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów
  • o zawartości powyżej 18% alkoholu, przy wartości sprzedaży do 77 000,00 zł – 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów

W oświadczeniu należy podać kwotę za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Opłaty należy wnosić w terminie – opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) na sprzedaż alkoholu w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku.

Niedotrzymanie tych terminów, albo wpłaty o niewłaściwej wysokości, mogą skutkować koniecznością dokonania opłaty dodatkowej (w wysokości 30% opłaty podstawowej, płatnej w ciągu 30 dni od momentu upływu właściwego terminu), albo wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy: 84 8499 0008 0000 0071 2000 0003